Nickname: Knoxville

Ethnicity: Korean/White
Birthday: 8/25/1982
Class: Epsilon